Categories Recent Posts Tags
เครื่องวัด Flow Meter

Flow Meter มีการวัดปริมาณน้ำหลายแบบ เช่น Turbine Flow Meter ซึ่งจะทำงานด้วยใบพัดซึ่งจะทำมุมเฉียงกับทิศทางการไหล เมื่อมีน้ำไหลผ่านใบพัดจะทำให้ใบพัดหมุนไปตามอัตราการไหลของน้ำ โดยที่ Housing ของ Flow จะมี Pick up Coil เป็นตัวรับรู้ความเร็วรอบของ Turbine, Magnetic Flow Meter ใช้หลักการของเหลวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็ก ทั้งสองแบบที่กล่าวมามีราคาค่อนข้างสูง เรามาดูอีกแบบซึ่งเป็นชนิดที่ใช้งานง่าย ทนทานและราคาประหยัด คือ Paddle Wheel Flow Meter

Paddle Wheel Flow Meter ทำงานด้วยใบพัดหมุนอยู่บนแกนเดียวกับชุดแม่เหล็กคู่ ในขณะที่ของเหลวไหลผ่าน ทำให้ใบพัดหมุนไปตามอัตราการไหล ซึ่งชุดแม่เหล็กก็จะหมุนตามไปด้วยและที่ Housing ของ Flow จะมี Hall Effect Sensor ซึ่งทำงานเมื่อแม่เหล็กผ่านมาในระยะตรวจจับทำให้ทราบความเร็วของใบพัดหมุน โดยส่งสัญญาณเป็น Pulse การนำ Paddle Wheel Flow Meter ไปต่อร่วมกับท่อขนาดต่างๆ จะต้องมีท่อสามทาง ต่อร่วมด้วย ซึ่งท่อสามทางที่ต่อร่วมด้วยต้องมีโครงสร้างภายในราบเรียบ ทำให้ของเหลวไหลผ่านราบเรียบด้วยทำให้สัญญาณ output ออกมามีความแม่นยำและถูกต้อง

เครื่องวัด Flow Meter วัดค่าอะไรบ้างและความแม่นยำเป็นอย่างไร

ค่าที่ต้องการวัดมี 2 อย่างคือ สามารถดูค่าปริมาณ Flow สะสม (Totalizer) เช่น ลิตร, ลูกบาศก์เมตรและสามารถดูอัตราการไหล (Flow Rate) เช่น ลิตรต่อนาที, ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีค่าความเป็นเชิงเส้น ±0.5% ค่าความน่าเชื่อถือ ±0.5%

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการติดตั้ง เครื่องวัด Flow Meter

การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แต่ในกรณีการติดตั้งในแนวตั้งต้องเป็นลักษณะของเหลวไหลขึ้น เพราะของเหลวจะไหลเต็มพื้นที่หน้าตัดท่อ การวัดค่าจะได้มีความแม่นยำ การติดตั้งท่อด้าน Flow ขาเข้าก่อนถึงตัว Paddle Wheel Flow Meter จะต้องเป็นท่อตรงและมีขนาด Diameter เท่ากับตัว Flow Meter และมีความยาวตรงอย่างน้อย 10 เท่าของขนาด Diameter ท่อและท่อด้าน Flow ขาออกที่ต้องมีความยาวตรงอย่างน้อย 5 เท่าของ Diameter ท่อ 

นอกจากนี้การติดตั้ง Valve, Fitting, Fillter หรือ Reducer ในช่วงก่อนเข้าตัว Flow ถ้าติดตั้งไม่ได้ตามที่กล่าวข้างต้นอาจจะทำให้เกิดกระแสของเหลวไหลวน (Turbulence) ซึ่งมีผลทำให้ Flow อ่านค่าได้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง