Calls to Artists

Please scroll down for Welsh text

Chapter’s creative producer programme Coreo Cymru in partnership with Theatr Iolo and Nofit State Circus are delighted to announce that applications are now being accepted from dance artists, circus and theatre practitioners and their collaborators for its Development Commissions Programme 2015.

The programme aims to provide a number of different progression routes within the development and creation of the work including artistic and business mentoring and a number of presentation opportunities placing the work in front of audiences, contextualised at each stage of its development and seeking audience feedback.

The aim of this programme is to create high quality dance suitable for presentation at British Dance Edition in March 2016 and to provide the foundations for extensive venue touring within Wales and beyond. The Development Commissions programme aims to support the creation of genre specific works; new circus/dance and work for children & families. Selected works will be expected to demonstrate a strong dance element within the production and the potential to develop the work for a full-length touring production.

The initial stage of the programme will offer two projects from each genre with awards of up to £4,500 to support the creation of a two –week rehearsal period taking place in June and present a ‘work in progress’ (maximum 20 minutes in duration) at Wales Dance Platform on Sunday 28th June 2015. Studio facilities in Cardiff, mentoring and travel costs will be provided, additional to the awards.

Following the work in progress presentation one project from each genre will be offered the opportunity to develop the work further for a small tour in Autumn 2015. Awards of up to £25,000 will be offered to each project plus studio facilities in Cardiff for a five-week creation period and one-week production/premiere in a fully resourced venue.

The programme also offers artistic and business mentoring, marketing budgets and some travel costs. Selected choreographers will be expected to participate in the proposed Fit 4 Business UK wide programme that accompanies British Dance Edition and receive further mentoring support to match artists with producers. This programme along with British Dance Edition is pending selection procedures and additional funding support.

Project applicants will be expected to consist of at least one Wales based professional, either choreographer or main collaborator who have created at least three performance projects or have at least five years professional experience. Mentoring and some project management support will be offered, however successful applicants will be expected to manage their own projects and budget awards. Submissions will close at 5pm on the Friday 17th April, shortlisted candidates will be invited for interview on Friday 24th April at Chapter, Cardiff.

Travel support will be offered to applicants traveling from outside the Cardiff area.

Please complete the artist submission form: http://goo.gl/forms/P5RPx2Ia2q

Image of Sally Marie’s current Development Commission ‘I loved you and I loved you’ in rehearsal.

 

Coreo Cymru ar y cyd â Theatr Iolo a Syrcas Nofit State Comisiwn Datblygu – Galw ar artistiaid

Mae rhaglen cynhyrchu creadigol Chapter, Coreo Cymru, ar y cyd â Theatr Iolo a Syrcas Nofit State, yn falch iawn o gyhoeddi eu bod yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd gan artistiaid dawns, gweithwyr syrcas a theatr (a’u cydweithwyr) ar gyfer Rhaglen Comisiynau Datblygu 2015.

Nod y rhaglen yw darparu nifer o lwybrau gwahanol oddi mewn i’r broses ddatblygu, gan gynnwys mentora artistig a mentora busnes a nifer o gyfleoedd i gyflwyno gwaith o flaen cynulleidfaoedd. Byddwn yn archwilio cyd-destun y datblygu yn ystod holl gamau’r broses ac fe fyddwn hefyd yn gofyn am adborth gan y gynulleidfa.

Nod y rhaglen hon yw creu gweithiau dawns o safon uchel y gellir eu cyflwyno yng ngŵyl British Dance Edition ym mis Mawrth 2016 a gosod y sylfeini ar gyfer teithiau wedi hynny i ganolfannau yng Nghymru a thu hwnt. Nod rhaglen Comisiynau Datblygu yw cefnogi gweithiau genre-benodol: gweithiau syrcas / dawns a gweithiau newydd i blant a theuluoedd. Bydd disgwyl i’r gweithiau a ddewisir gynnwys elfen gref o ddawns a photensial ar gyfer eu datblygu’n gynyrchiadau teithiol hyd llawn.

Yn ystod cam cychwynnol y rhaglen, cynigir nawdd gwerth hyd at £4,500 i ddau brosiect ymhob genre, er mwyn trefnu pythefnos o ymarferion ym mis Mehefin a chyflwyniad o ‘waith ar y gweill’ (hyd at 20 munud o hyd) yn Llwyfan Dawns Cymru ar ddydd Sul 28 Mehefin 2015. Yn ogystal â’r nawdd ei hun, cynigir cyfleusterau stiwdio yng Nghaerdydd ac fe delir costau mentora a theithio hefyd.

Yn dilyn y cyflwyniad o waith ar y gweill, bydd cyfle i un prosiect ymhob genre ddatblygu’r gwaith ymhellach, er mwyn paratoi ar gyfer taith fer yn ystod Hydref 2015. Cynigir gwobrau gwerth hyd at £25,000 i’r prosiectau hyn yn ogystal â chyfleusterau stiwdio yng Nghaerdydd ar gyfer cyfnod creu o bum wythnos ac fe fydd yna gyfnod cynhyrchu wythnos o hyd, i arwain at berfformiad cyntaf o’r gwaith, mewn canolfan broffesiynol. Mae’r rhaglen hefyd yn talu costau mentora artistig a mentora busnes, cyllidebau marchnata a rhai costau teithio.

Bydd disgwyl i’r coreograffwyr a ddewisir gymryd rhan yn rhaglen arfaethedig Fit 4 Busnes y DG, sy’n cyd-fynd â British Dance Edition. Bydd coreograffwyr yn derbyn cymorth mentora pellach er mwyn dod ag artistiaid a chynhyrchwyr at ei gilydd. Mae’r rhaglen o weithgareddau a gynigir ar y cyd â British Dance Edition yn ddibynnol ar brosesau dethol ac ar gefnogaeth ariannol ychwanegol.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr gynnwys o leiaf un gweithiwr proffesiynol sydd naill ai o Gymru neu yn gweithio yng Nghymru – dylai’r person hwnnw fod yn goreograffydd neu yn brif gydweithredwr sydd wedi creu o leiaf dri pherfformiad neu yn gydweithredwr â chanddo o leiaf bum mlynedd o brofiad proffesiynol. Cynigir gwasanaeth mentora ac fe fydd rhywfaint o gefnogaeth ar gael ar gyfer rheoli’r prosiect ond bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus reoli eu prosiectau a’u cyllidebau eu hunain.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd 5pm ar ddydd Gwener 17 Ebrill. Gwahoddir ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer i ddod am gyfweliad ar ddydd Gwener 24 Ebrill yn Chapter, Caerdydd.

Telir costau i ymgeiswyr a fydd yn teithio o’r tu allan i ddalgylch Caerdydd.

Gallwch lenwi’r ffurflen gais yn y fan hon: http://goo.gl/forms/P5RPx2Ia2q