PROSES AGORED DANCE ROADS

Roedd blwyddyn gyntaf y rhaglen ddwy flynedd hon yn darparu offer ymarferol ac artistig er mwyn gwella arferion coreograffig, i ddatblygu dyfais ryngweithiol ar gyfer mapio rhwydweithiau presennol a chynhadledd Ewropeaidd i’w chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd. Bydd y gynhadledd yn gyfle ar gyfer deialog a chyfnewid rhwng arweinwyr dawns ac artistiaid o nifer o wledydd yr UE. Yn ystod 2014, bydd y rhaglen yn parhau i weithio gyda’r pum coreograffydd sy’n cymryd rhan ac fe fyddant yn cyflwyno’r gweithiau a ddatblygwyd i gynulleidfaoedd ym mhob un o’r lleoliadau partner. Ar y cyd â’r daith ryngwladol, i’w chynnal ym Mehefin 2014, cynhalwyd gweithdai, cyfnodau preswyl, sgyrsiau, a phrosiectau ymchwil i ategu datblygiad cynulleidfaoedd, deialog rhyngwladol a’r arferion gorau.

Dyddiadau’r daith:

Canada – 8/9/10 Mai 2014,  Ffrainc – 14/15/16 Mai 2014, Cymru – 22 & 23 Mai 2014,  Yr Eidal – 30 & 31 Mai 2014,  Yr Iseldiroedd – 5 & 6 Mehefin 2014

Yr Artistiaid a’r Rhaglen Jo Fong – Cymru Mae Jo yn gyfarwyddwr, yn goreograffydd ac yn berfformiwr ac yn gweithio ym myd dawns, ffilm, theatr a’r celfyddydau gweledol. Bu’n gweithio fel perfformiwr ers dros 20 mlynedd gyda chwmnïau fel Rosas, DV8 Physical Theatre, Cwmni Dawns Rambert, Mark Bruce Company, Theatr y Young Vic ac Igloo. Deialog – Deuawd Perfformiad theatr ddawns sy’n esblygu’n barhaol ac sydd yn seiliedig ar ddrama’r fan a’r lle. Wedi’i ysbrydoli gan ffilm emosiynol Amanda Baggs, In my language, mae’r gwaith yn cwestiynu ein dulliau o gyfathrebu ac yn ddeuawd fyw, yn y foment. 

Teilo Troncy – Ffrainc  Ar ôl gorffen ei astudiaethau mewn actio a dawnsio cyfoes yn y Conservatoire yn Bordeaux (Ffrainc), symudodd Teilo i Amsterdam i astudio yn yr SNDO er mwyn ehangu, herio a dyfnhau ei waith fel crëwr, dawnsiwr a pherfformiwr. Je ne suis pas permanent Mae Je ne suis pas permanent yn ddarn 20 munud o hyd lle mae’r perfformiwr yn dawnsio molawd i fywyd, trwy gyferbyniad o symudiad a llonyddwch, rheolaeth ac afreolaeth. Sut allwn ni lanw amser a gofod i’r eithaf?

Jasper Van Luijk – Yr Iseldiroedd Yn 2011, dewiswyd Jasper i gymryd rhan yn y Voorjaarsontwakenevent fel coreograffydd ac ers hynny mae e wedi cyflwyno gwaith mewn nifer o wyliau gan gynnwys Gŵyl Holland Dance 2012, CaDance a a/d Werf. Yn 2012, derbyniodd Jasper Wobr Goreograffi ITS – gwobr genedlaethol ar gyfer myfyrwyr sy’n graddio mewn coreograffi.  Quite Discontinuous Deuawd i ddynion lle mae Van Luijk yn ceisio cyfleu ei ddiddordeb ysol mewn cyflyrau difywyd trwy gyfrwng testun a symudiadau. Sut ydym yn ymateb i farwolaeth anwylyn? Sut mae grŵp yn ailddiffinio’i hun pan fydd un o’i aelodau’n marw? A sut mae ein safbwynt ni ein hunain a’n safbwynt parthed ein perthynas ag eraill yn newid pan ddaw marwolaeth yn rhan o’n bywydau? Andrea Gallo Rosso – Yr Eidal Ar ôl astudio theatr fyrfyfyr, cerddoriaeth (ffidil), a ffiseg yn y brifysgol, daeth Andrea o hyd i ddawns gyfoes. Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant dawns yn Torino, parhaodd i ddatblygu ei grefft ar y cyd ag artistiaid eraill ac mae e wedi cyflwyno gwaith mewn gwyliau cenedlaethol a rhyngwladol. I meet you…if you want Deuawd i ddynion sy’n portreadu cyfarfyddiadau rhwng pobl – cariad, cyfeillgarwch a pherthnasau ffurfiol. Mae Andrea yn archwilio’n greddf i gyfathrebu, yn gorfforol ac emosiynol, o’r foment y cawn ein geni. Sarah Bronsard – Canada Taniwyd diddordeb Sarah mewn dawnsio gan ei hymwneud â dawnsio fflamenco yn 2003 ac, ar ôl graddio yn y Cyfryngau Newydd yn 2009, parhaodd â’i hyfforddiant mewn dawns gyfoes ym Montreal ac ym Mharis. Cymrodd ran yn Transforme-Se Prolonger yn Abbaye Royaumont (Ffrainc), lle cafodd gyfle i gydweithio â choreograffwyr a chyfansoddwyr electroacwstig, ar amrywiaeth eang o greadigaethau.  Ce qui émerge après (4kg) O’r pedwar cilogram di-bwysau o gelloedd croen marw y mae bod dynol yn eu colli bob blwyddyn, daw dwysedd newydd i’r amlwg. Mae’r gwaith hwn yn archwilio’r hyn y mae angen ei golli er mwyn i ffurf newydd ddod i’r amlwg, y cyfnod anochel sydd ei angen i broses aeddfedu a’r hyn sy’n digwydd wedi i’r ffurf newydd ei hamlygu’i hun.   YN ÔL I DANCE ROADS                                                                                                                           Jo Fong – UK                                                                                                Jasper Van Luijk – Holland                                                                                                                Teilo Troncy – France                                                                                                 Sarah Bronsard – Canada      drphoto                                                                                                Andrea Gallo Rosso – Italy                                                                                                             www.danceroads.eu                                                                                                                                                      “This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”