WYTHNOS UN

TECHNEG GYFOES DAN ARWEINIAD KIM NOBLE 

Llun 4 –Iau 7 Medi | 10:00-11.45

Screen Shot 2017-07-17 at 12.27.08

 

 

Cafodd Kim Noble ei hyfforddi yn y Northern School of Contemporary Dance. Ers graddio yn 2008, mae hi wedi perfformio gyda nifer o goreograffwyr gan gynnwys: Nigel Charnock a Jo Fong yn Dawns Annibynnol Cymru; Tanja Raman + Dbini Industries; Paul Gazzola – gyda Gŵyl Ddawns Ryngwladol Birmingham; Marc Brew gyda Velcro Dance, Swerve Dance Theatre a Curious Company.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, bu Kim yn gweithio gyda Sean Tuan John, gan berfformio gyda Bombastic – cwmni theatr dawns a chyfryngau newydd i bobl ifanc.

Bydd Kim yn seilio’r dosbarth, yn fras, ar dechneg rhyddhau – sy’n dra chorfforol gyda chymalau deinamig a chyforiog i gyflyru pob gewyn a rhyddhau’ch enaid i hedfan

 

HIP HOP/STRYD DAN ARWEINIAD LIARA WILLIAMS

Llun 4 Medi | 12:00-16:00

Screen Shot 2017-07-17 at 12.27.30

 

 

Liara Barussi yw sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig y Jukebox Collective, cwmni creadigol sy’n cynnig cyfleoedd addysg, ymgynghoriadau a pherfformiadau dawns stryd o’r radd flaenaf. Jukebox yw un o gwmnïau dawns stryd mwyaf nodedig y DU.

Mae gan Liara dros 20 mlynedd o brofiad ym myd dawns a phrofiad helaeth o goreograffio a mentora dawnswyr ifanc.  Ymysg uchafbwyntiau’i gyrfa hyd yma bu creu’r Jukebox Juniors (criw o ddawnswyr dan 16 oed) a gafodd gryn sylw ar y teledu; a bod yn fentor a beirniad ar gystadleuaeth Gwobr Dawnsiwr Ifanc y BBC. Mae Jukebox yn dal i roi pwyslais arbennig ar hyfforddi a meithrin datblygiad proffesiynol pobl ifanc, yn ogystal â chynhyrchu gwaith o’r ansawdd uchaf ar gyfer y llwyfan a’r sgrîn.

Bydd gweithdy Liara’n canolbwyntio ar holl ystod arddull Hip Hop gan archwilio sut y gallwch chithau ei ddefnyddio i gyfoethogi ac ehangu eich arddull symud.

 

CRONFA KITSCH N SYNC DAN ARWEINIAD KIM NOBLE 

Maw 5 Medi | 12:00-16:00 

Screen Shot 2017-07-17 at 12.57.28

 

 

Mae Kitsch & Sync wedi ennill bri fel un o gwmniau mwyaf cyffrous, gwreiddiol ac eclectig Cymru – gyda dehongliadau arloesol o bethau retro a bendigedig o’r oes a fu. Maen ganddyn nhw arddull unigryw – yn rhoi eu stamp eu hunain ar theatr ddawns gyda dylanwadau cabaret. Sefydlwyd y cwmni yng Nghymru yn 2011 gan Kylie Ann Smith, Rosalind Haf Brooks a Kim Noble. Maen nhw wedi bod yn berfformwyr poblogaidd ar lwyfannau Cymru ac mewn pob math o wyliau ers hynny.

Yn gwmni cydweithredol, mae’u drws wastad ar agor i berfformwyr newydd. Bydd y gweithdy yma, dan arweiniad Kim Noble, yn cynnig blas go iawn i chi o gronfa gynhyrchiadau’r cwmni, a chyfle i chi gynnig eich hun ar gyfer cyfleon gwaith yn y dyfodol. Ond pnawn o hwyl, nid pwysau, fydd hwn – i gyfeiliant egniol curiadau electro swing

 

GWEITHDY BYRFYFYRIO CYSWLLT DAN ARWEINIAD HUGH STANIER

Maw 5 Medi | 12:00-16:00 

Screen Shot 2017-07-17 at 13.00.58

 

Artist dawns llawrydd yw Hugh. Mae e’n arbenigo mewn Byrfyfyrio Cyswllt a Dawns Gyfoes. Cafodd ei hyfforddi yn y Northern School of Contemporary Dance a bu’n gweithio fel perfformiwr ac athro ers dros 10 mlynedd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae e wedi hyfforddi mewn gwahanol ddisgyblaethau symud – o Fyrfyfyrio Cyswllt a Ioga, i Syrcas a Tai Chi – er mwyn dyfnhau’i ddealltwriaeth o’r corff a grym dylanwad symud trwy bresenoldeb ac ymwybyddiaeth. Mae e’n defnyddio ystod o arddulliau dysgu ar gyfer pobl o bob oed a gallu gyda phwyslais ar greu gofod sy’n agored a rhydd fel bo pawb yn teimlo’n hyderus i ddarganfod dulliau newydd o symud. Man ar gyfer amser chwarae o ddifri !

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar ryddhau ac archwilio ein patrymau symud unigol, cyn symud ymlaen i ymarferion cyswllt syml. Gweithio gyda delweddiaeth er mwyn darganfod rhyddid drwy symud. Archwilio’r ‘Asgwrn Cefn Anifeilaidd’, llwybrau troelli ac adeiladu momentwm. Bydd yr ymarferion yn pendilio rhwng gwaith cyswllt a gwaith unigol – i feithrin cyswllt â’r hunan yn ogystal â’r grŵp cyfan. Yna bydd pwyslais ar fyrfyfyrio deuawdau lle byddwn yn dysgu am lwybrau a thechnegau sut i ddod yn rhan o ddawns, a sut i’w adael. Bydd hwn yn ofod lle gallwn symud gyda’r gorfoledd, rhyddid a’r ymdeimlad o gyswllt a ddaw trwy gyd-symud gydag eraill.

 

FFYRDD O FOD GYDA’N GILYDD DAN ARWEINLAD JO FONG

Iau 7 Medi | 12pm-4pm & Gwen 8 Medi | 10:00-16:00 

Screen Shot 2017-07-17 at 13.04.14

Mae Jo Fong yn gyfarwyddwr, coreograffydd a pherfformiwr sy’n gweithio ym meysydd dawns, ffilm, opera, theatr a’r celfyddydau gweledol.

Mae Jo wedi teithio’i gwaith ledled y DU ac i wyliau rhyngwladol: Dewiswyd ‘An Invitation…’ ganddi ar gyfer llwyfan arddangos y Cyngor Prydeinig yng Nghaeredin ac ar gyfer y British Dance Edition. Yn ddiweddar bu’n cyflwyno’i gwaith fel rhan o ddigwyddiadau Blwyddyn Diwylliant Hull a Gŵyl Xintiandi yn Shanghai. Mae’r perfformiadau hynny’n rhan o gyfres o weithiau a gwaith ymchwil a fydd yn arwain at waith newydd o’r enw ‘Ways of Being Together’ ar gyfer Gŵyl Ddawns Caerdydd ym mis Tachwedd eleni.

Mae Jo yn byw a gweithio yng Nghaerdydd. Ar hyn o bryd mae hi’n Artist Peilot Cysylltiol gyda Chanolfan Gelfyddydau Chapter ac yn Ymchwilydd Cysylltiol gyda South East Dance.

Ry’n ni’n cwrdd, ry’n ni’n cerdded, ry’n ni’n siarad a gwrando, anadlu, gweld a gwylio…Mae gan ddawns le arbennig yn y gofod wyneb i wyneb yma, cyffwrdd, ymateb – clywed ein hunain, ein gilydd, cael ein gweld, gwerth ein cyrff, symud, presenoldeb, agosrwydd, datblygu ymdeimlad corfforol a meithrin ein grym corfforol ein hunain hefyd. Enydau digymell yw diddordeb Jo, cyrraedd gydag ymwybyddiaeth ohonom ein hunain, a chyfarfyddiadau didwyll. Mae’r cysylltiad rhwng pobl yn fyw ac effro, ac ry’n ni’n addasu, gwneud lle, arbed, arwain, dilyn, dianc o’r ffordd, poeni am, meithrin egni, meithrin ymwybyddiaeth (yn cynnwys ymateb i fan a lle), rhannu rhywbeth doniol neu’r gwybod dwfn y mae pob bod dynol yn ei gario.

Screen Shot 2017-07-22 at 15.07.33