Wythnos Dau

TECHNEG GYFOES DAN ARWEINIAD MATTHEW GOUGH

Llun 11 – Gwe 15 Medi | 10:00-11.45

Screen Shot 2017-07-17 at 13.06.49Graddiodd Matthew Gough o Goleg Bird, a Phrifysgol Limerick. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad fel perfformiwr ac athro. Ar hyn o bryd, fe sy’n arwain Cwrs Dawns BA Prifysgol De Cymru. Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf mae e wedi datblygu arddull arloesol (sydd wedi ennill bri rhyngwladol) o hyfforddi dawnswyr a pherfformwyr. Mae arbenigedd Matthew yn adlewyrchiad o ystod ei brofiad rhyngwladol a’r artistiaid y bu’n gweithio gyda nhw, fel Rosie Kay, Vida Midgelow, Lisa Nelson, and Stephanie Schober.

Mae’n cyflwyno dosbarth techneg deinamig – yn gweithio’r corff a’r meddwl trwy arwyddion amser a chyfuniadau corfforol anarferol. Wrth gymryd ysbrydoliaeth o ystod o egwyddorion cyfoes, modern a chlasurol, byddwn yn archwilio llwybrau amgen a phatrymau symud gwahanol. Dulliau o fyrfyfyrio i gerddoriaeth oedd ysbrydoliaeth y dull gweithio yma – arddull a ddatblygwyd dros ddegawd a mwy gydag amrywiaeth fawr o ddawnswyr.  Ry’n ni’n dechrau’r dosbarth gydag ymarferion sy’n tiwnio’n cyrff a’n synhwyrau, cyn symud at ddilyniannau a chymalau estynedig. Yma, mae egwyddorion symud yn cael blaenoriaeth dros arddull esthetig, gan agor y dosbarth i chi archwilio eich arfer a’ch synwyrusrwydd eich hunan.

BYRFYFYRIO CYSWLLT DAN ARWEINIAD MATT GOUGH  Llun 11 & Maw 12 Medi | 12:00-16:00  

Wrth archwilio sut ry’n ni’n dirnad amser, fe awn ar drywydd ffyrdd o ymagor, cywasgu a chynnig cyd-destun i’n profiadau. Wrth ddewis sut yr ydym yn dirnad, ac i ble ry’n ni’n cyfeirio’n sylw, ry’n ni’n agor ein hunain i fwy o ddewisiadau wrth fyrfyfyrio. Wrth weithio drwy setiau sgiliau a byrfyfyrion i sgôr, fe fyddwn yn trafod sut y gallwn fod yn bresennol yn y ‘foment’ ac ymateb yn greadigol. Bydd pob diwrnod yn gorffen gyda byrfyfyrio agored – yn caniatáu i chi symud i mewn ac allan o gyswllt neu archwilio eich arfer unigol.

CRONFA FFILM LIMINALITY 360 DAN ARWEINIAD KIM NOBLE A HUGH STANIER 

Mer 13 Medi |12:00-16:00

Screen Shot 2017-07-17 at 13.08.22

 

 

Menter ffilm gydweithiol rhwng Cymru ac India yw Liminality. Partneriaeth i greu ffilm ddawns Fulldome 360° gyda choreograffi gan Kim Noble a Hugh Stainer: Partneriaeth rhwng rhaglen ddawns Chapter – Coreo Cymru, 4Pi Productions a Danceworx India. Arianwyd y fenter gan India Wales: Menter ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig i hyrwyddo cydweithio a chyfnewid creadigol rhwng artistiaid creadigol proffesiynol a sefydliadau celf yng Nghymru ac India.

Bydd y gweithdy yma’n cynnig cyfle i archwilio a dysgu am gymalau a chynneddfau’r symud a ddatblygwyd ar gyfer y ffilm: O blethu dilyniannau cynganeddol rhwng partneriaid i enydau o rym dwys, codiadau deinamig ac esgyniadau ysgubol.

 

GWEITHDY BODYROOTS DAN ARWEINIAD MATT MULLIGAN

Iau 14 Medi | 12:00-16:00

Screen Shot 2017-07-17 at 13.09.52

Addysgwr corfforol proffesiynol yw Matt Mulligan (BA, FdA, AHEd). Trwy BODYROOTS mae e’n annog a hyrwyddo symud rhydd a rhyddid symudiad i bawb. Mae e’n gweithio gyda phob math o bobl – i’w helpu i deimlo’n hapusach, yn fwy iach ac yn fwy ffit, o gorff a meddwl. Sail arfer Matt yw’r ddegawd a mwy a dreuliodd yn gweithio gyda’r ‘corff sy’n symud’. Yn raddedig o conservatoire y Northern School of Contemporary Dance a’r Circomedia Academy of Physical Performance, mae e wedi gweithio a theithio fel dawnsiwr proffesiynol, acrobat ac arbennigwr mewn theatr gorfforol. Hefyd mae ganddo radd ddosbarth cyntaf mewn Athroniaeth (yn canolbwyntio ar y cysylltiad rhwng y corff a’r meddwl) o Brifysgol Durham.

Mae gogwydd cyntefig i’r tasgau chwareus a gyflwynir yn nosbarthiadau Matt – a dealltwriaeth o natur anifeilaidd a chwareus y corff. Mae’i ddosbarthiadau’n cynnig ffyrdd o feithrin cyswllt a’n gallu ‘mewnol’ naturiol i greu patrymau sy’n ymarferol ond sydd hefyd yn llifo â symudiad wrth gynnal cyswllt ‘allanol’ gyda’n hamgylchedd a phobl eraill.

Mae’r pwyslais ar ddarganfod a datblygu ffyrdd newydd o symud drwy chwarae gemau a thrwy dasgau chwareus wrth ddefnyddio elfennau a delweddau o symud cyntefig. Bydd dawnswyr yn gyfarwydd â’r elfennau o fyrfyfyrio cyswllt, gwaith gyda phartner, gwaith llawr, a (weithiau) ymarferion acrobataidd a chydbwyso gofalus – ond bydd cyfle hefyd i ddarganfod llwybrau a thasgau newydd i gryfhau eu harfer gorfforol.

Bydd sylw arbennig i symud ysgafn wrth bara’n agored i bosibiliadau defnyddio holl rychwant symud deinamig. Mae’r pwyslais ar symud sydd wedi’i wreiddio a’i ganoli – symud sy’n seiliedig ar ddefnydd deallusol o’r craidd a’r coesau, sy’n rhyddhau llif ac ysgafnder symudiad.

CRONFA HOMO IRRATIONALS DAN ARWEINIAD KAROL CYSEWSKI

Gwe 15 Medi | 12:00-16:00

Screen Shot 2017-07-17 at 13.11.36

 

Bu Karol yn astudio yn Ysgol Ballet y Wladwriaeth yn Poznan yng Ngwlad Pwyl, cyn mynd i Ganolfan Laban yn Llundain, lle graddiodd yn 2001. Ers hynny mae wedi gweithio gydag amryw o gwmnïau dawns gan gynnwys y Theatr Ddawns Bwylaidd yng Ngwlad Pwyl, Carte Blanche yn Norwy a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Ymysg y rhai a ddylanwadodd arno mae’n enwi Nigel Charnock, Gill Clarke, Ohad Naharin a Stijn Celis

Ei nod fel athro yw ysbrydoli, addysgu a sicrhau bod myfyrwyr yn mwynhau’r symud. Mae arddull techneg rhyddhau yn ddylanwad arno: defnyddio disgyrchiant i symud, bod yn gynnil wrth symud a thalu sylw arbennig i les y corff.

Mae’n dysgu ystod o arddulliau gan gynnwys techneg gyfoes, ballet, byrfyfyrio, gwaith cyswllt, ioga a gweithdai creadigol.

Yn dilyn llwyddiant coreograffi digri ei waith, “Wonders of the Universe’ fe ddatblygodd Karol ddarn newydd o’r enw “Homo Irrationalis” a berfformiwyd yn ddiweddar yng Ngŵyl Ddawns i’r Teulu Coreo Cymru. Bydd y gweithdy yma, sy’n archwilio’r syniadau a ddefnyddiwyd i greu ‘Homo Irrationalis’, yn cynnwys themau’n deillio o gyswllt corfforol agos, manwl gywirdeb a defnyddio’r wyneb wrth ddawnsio. Mae hiwmor yn elfen bwysig iawn iddo wrth greu ac mae hefyd yn rhan allweddol o’i arddull ddysgu – i sicrhau bod hwyl a phleser yn rhan o’r symud.

 

Screen Shot 2017-07-22 at 15.10.49