Funding secured

Please scroll down for Welsh text

The new programme will deliver a tailored programme that supports the growth of artists and companies’ profiles and their ability to operate within the international market place, and raise the standards and quality of dance work produced in Wales.

This will be delivered through comprehensive mentoring and developmental programmes to elevate artistic and business practice and provide the platform and means in which to showcase, network and do business with UK and international dance markets.

The programme includes the highly regarded industry focused showcase British Dance Edition, hosted in Wales for the first time in March 2016, at Chapter, Wales Millennium Centre, Riverfront Theatre and National Dance Company of Wales’s Dance House. To support this major event a commissioning programme will be developed to produce a number of fully commissioned touring works with the aim of presenting them at the showcase and venues across Wales.

The Welsh Dance Strand piloted last year at Edinburgh Fringe will support the presentation of the Coreo/National Theatre Wales’ commissioned work by Sally Marie, as well as supporting the general marketing of a further three dance companies to provide greater impact and exposure to Welsh dance at the Edinburgh Fringe 2015 during the British Council Showcase week.

Touring support has been earmarked, designed to maximise on interest received from international promoters at these showcases and to support the touring costs of the independent Welsh companies represented at the events.

International touring opportunities will also be delivered through the Dance Roads programme touring a mixed bill programme by choreographers from each of the network partner countries; France, Italy, The Netherlands, Romania and Wales, in May and June 2016.

Other Coreo programmes include the Associate Artists – Gwyn Emberton (2015) and Deborah Light (2016), support towards the Coreo partnership project the Dance Dome, an extended Fit 4 Business programme and new partnerships projects. Unfortunately due to capacity and funding restrictions, Coreo’s annual programme Blysh Commission and Sector Development Programme will no longer be part of 2015 and 2016 programme.

Chapter and Coreo believe this project offers Wales the capacity and mechanism to create a meaningful and lasting legacy for the dance sector. It provides aspirational goals in which to clearly forge and enrich artistic development and paves the way for a more sustainable and buoyant cultural landscape. We very much look forward to continuing our relationship with the dance sector in Wales and beyond and creating new opportunities for its development.

 

Mae Chapter a Coreo Cymru yn falch iawn o fod wedi sicrhau arian Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru i barhau â phrosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru am ddwy flynedd arall

Lansiwyd Coreo Cymru ym mis Ionawr 2012 gyda’r nod o gefnogi artistiaid a chwmnïau dawns ac i annog partneriaethau â sefydliadau Cymreig yn ogystal â phartneriaethau â chyd-gynhyrchwyr rhyngwladol. Fel aelod o nifer o rwydweithiau dawns rhyngwladol, mae Coreo Cymru wedi darparu llwyfan ardderchog ar gyfer gwaith dawns o Gymru a thu hwnt.   Bydd Cynhyrchydd Creadigol y rhaglen ddawns yng Nghymru yn parhau i godi safonau ac ansawdd y gweithiau dawns a gynhyrchir yng Nghymru trwy gyfrwng rhaglen fentora gynhwysfawr i artistiaid a chwmnïau. Bydd yn parhau hefyd i gynnig llwyfan i artistiaid a chwmnïau fel y gallant arddangos eu gwaith, rhwydweithio a chynyddu eu proffil oddi mewn i’r DG ac yn rhyngwladol.

Mae’r rhaglen ar gyfer y ddwy flynedd yn cynnwys y canlynol:

Bydd British Dance Edition yn cael ei chynnal yng Nghymru am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2016, yn Chapter, Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Glan yr Afon a Thŷ Dawns Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. I gyda-fynd â’r digwyddiad pwysig hwn, datblygir rhaglen gomisiwn i gynhyrchu nifer o weithiau teithiol a gyflwynir yn arddangosfa arbennig yr ŵyl ac mewn lleoliadau ledled Cymru. Cyhoeddir manylion pellach am y rhaglen hon cyn hir.  

Bydd ‘Rhaglen Ddawns Cymru’, a dreialwyd y llynedd yng Ngŵyl ‘Fringe’ Caeredin, yn cyflwyno darn gan Sally Marie a gomisiynwyd gan Coreo / National Theatre Wales. Bydd tri chwmni arall yn cael eu hyrwyddo hefyd â deunyddiau marchnata ychwanegol, er mwyn sicrhau mwy o amlygrwydd i ddawns o Gymru yn rhaglen y Cyngor Prydeinig o ddigwyddiadau yng Ngŵyl ‘Fringe’ Caeredin 2015. Clustnodwyd nawdd i helpu cwmnïau Cymreig annibynnol i deithio a’r nod yn hynny o beth yw gwneud y mwyaf o’r sylw y byddant yn ei dderbyn gan hyrwyddwyr rhyngwladol yn yr arddangosfeydd hyn.

Bydd rhaglen Dance Roads yn cynnig cyfleoedd i deithio’n rhyngwladol, ac fe fydd yna raglen deithiol o waith gan goreograffwyr o bob un o wledydd partner y rhwydwaith – Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Rwmania a Chymru, ym misoedd Mai a Mehefin 2016.   Mae rhaglenni eraill Coreo yn cynnwys rhaglen Artistiaid Cyswllt – Gwyn Emberton (2015) a Deborah Light (2016) -, cymorth i brosiect y mae Coreo’n bartner ynddo, y Dôm Dawns, fersiwn estynedig o raglen Fit 4 Busnes a phrosiectau ar y cyd â phartneriaid newydd.

 

Dywedodd Andy Eagle, cyfarwyddwr Chapter:   “Mae Chapter yn falch iawn o fod wedi sicrhau dwy flynedd arall o nawdd ariannol er mwyn datblygu dawns ledled Cymru trwy gyfrwng prosiect Coreo Cymru. Gallwn symud ymlaen yn awr â nifer o brosiectau newydd ac edrych ymlaen at weld y British Dance Edition 2016 yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd. Ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru, Glan yr Afon Casnewydd a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, bydd yr ŵyl hon, sy’n ddathliad o dalentau dawns o’r DG a Chymru, yn croesawu cynrychiolwyr rhyngwladol o bedwar ban byd.”  

 

Dywedodd Carole Blade, cynhyrchydd creadigol, Coreo Cymru:   “Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle i greu treftadaeth ystyrlon a pharhaol i sector dawns Cymru. Mae’n fodd o hybu uchelgais ac o sicrhau amcanion a datblygiad artistig ac mae’n sicrhau y bydd ein diwylliant yn fwy cynaliadwy a ffyniannus. Rydym yn edrych ymlaen at barhad ein perthynas â’r sector dawns yng Nghymru a thu hwnt ac at sicrhau cyfleoedd ar gyfer datblygiadau pellach.”