National Dance Network awards Cardiff as the hosts of British Dance Edition 2016

Please scroll down for Welsh language version

British Dance Edition 2016, the UK dance industry’s leading showcase event, will be jointly hosted from 17- 20 March 2016 by the Cardiff Consortium consisting of Coreo Cymru, Wales Millennium Centre, National Dance Company Wales, Chapter Arts Centre and Sherman Cymru. This will be the first time British Dance Edition comes to Wales since it was launched in 1998.

The British Dance Edition, a biennial event and initiative of the National Dance Network, is renowned for presenting the best of British dance to promoters and producers from the UK and across the globe.

The 2016 event will consist of performances by leading UK dance artists, companies and choreographers, and will offer networking opportunities, trade fairs and social events across the four key venues in the Cardiff Consortium, who will be working together, led by Coreo Cymru, to create a dynamic and diverse high quality platform that inspires exchange, debate and new partnerships.

Carole Blade from Coreo Cymru said: “Hosting British Dance Edition represents an unprecedented occasion in the Cardiff performing arts calendar with up to 350 delegates expected to attend the four day event which will showcase up to 40 UK dance companies and artists.”

The announcement was made at this year’s British Dance Edition which was held in venues across Edinburgh and Glasgow from Thursday 30 January to Sunday 2 February.

Louise Miles-Crust, Head of Programming at Wales Millennium Centre said: “While British Dance Edition is targeted primarily towards promoters and producers of dance, I’m extremely pleased that tickets to a select number of performances will go on sale to the general public, offering audiences a fantastic opportunity to experience some of the finest, most exciting UK dance around. Wales Millennium Centre is passionate about presenting a varied programme of dance, so I’m delighted that British Dance Edition 2016 can form a part of that offer.”

The locations for the following two British Dance Editions have also been announced: Bournemouth and Poole, led by Pavilion Dance South West, 19 – 22 May 2018 and Newcastle and Gateshead, led by Dance City, 30 January – 2 February 2020.

Further information about British Dance Edition can be found at: www.britishdanceedition.com

National Dance Network yn gwahodd Caerdydd i gyflwyno British Dance Edition 2016

Gall Caerdydd edrych ymlaen at estyn croeso cynnes Cymreig i’r British Dance Edition 2016 ar ôl i’r ddinas gael ei gwahodd i gyflwyno’r digwyddiad. Caiff British Dance Edition 2016, sef prif ddigwyddiad arddangos y diwydiant dawns, ei gyflwyno ar y cyd o 17- 20 Mawrth 2016 gan Gonsortiwm Caerdydd sy’n cynnwys Coreo Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Canolfan Gelfyddydau Chapter a Sherman Cymru. Dyma fydd y tro cyntaf i British Dance Edition ddod i Gaerdydd ers ei lansio ym 1998.

Mae’r British Dance Edition, sy’n ddigwyddiad a gynhelir bob dwy flynedd ac yn fenter gan National Dance Network, yn enwog am gyflwyno’r goreuon ym myd dawns Brydeinig i hyrwyddwyr a chynhyrchwyr o’r DU a ledled y byd.

Bydd y digwyddiad hwn yn 2016 yn cynnwys perfformiadau gan artistiaid, cwmnïau a choreograffwyr dawns blaenllaw y DU, a bydd yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio, ffeiriau masnach a digwyddiadau cymdeithasol dros bedwar lleoliad allweddol Consortiwm Caerdydd, a fydd yn cydweithio, wedi’u harwain gan Coreo Cymru, i greu llwyfan dynamig ac amrywiol o safon sy’n ysbrydoli cyfnewid, dadlau a phartneriaethau newydd.

Dywedodd Carole Balde, Coreo Cymru: “Bydd cael British Dance Edition yma yn achlysur hollol newydd yng nghalendr y celfyddydau perfformio yng Nghaerdydd gyda hyd at 350 o gynrychiolwyr y disgwylir iddynt fynychu’r digwyddiad pedwar diwrnod hwn a fydd yn arddangos hyd at 40 o artistiaid a chwmnïau dawns y DU.”

Gwnaed y cyhoeddiad yn British Dance Edition eleni a gynhaliwyd mewn lleoliadau dros Gaeredin a Glasgow o ddydd Iau 30 Ionawr i ddydd Sul 2 Chwefror.

Dywedodd Louise Miles-Crust, Pennaeth Rhaglennu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru: “Er bod British Dance Edition wedi’i dargedu fwyaf at hyrwyddwyr a chynhyrchwyr dawns, rwy’n hynod falch bod tocynnau i nifer ddethol o berfformiadau yn mynd ar werth i’r cyhoedd, gan roi cyfle gwych i brofi’r arlwy gorau mwyaf cyffrous sy’n bodoli yn y DU. Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn mwynhau cynnig rhaglen amrywiol o ddawns, felly rwyf wrth fy modd bod British Dance Edition 2016 yn gallu bod yn rhan o’r hyn fydd ar gael.”

Dywedodd David Alston, Cyfarwyddwr Celf, Cyngor Celfyddydau Cymru: “Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn llongyfarch partneriaid y consortiwm a arweinir gan Coreo Cymru yn wresog ar eu llwyddiant wrth ddenu British Dance Edition i Gymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Bu’n uchelgais ers peth amser bellach i dynnu sylw at yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig. Dros y blynyddoedd, mae cwmnïau ac artistiaid unigol wedi agor drysau i weithio’n rhyngwladol, ac fel WOMEX ar gyfer ein cerddorion, bydd British Dance Edition a fydd ar ein tir ni yn cynnig cyfle i arddangos, yn sicr i rwydweithio, ac i ennyn diddordeb rhaglennwyr a chwaraewyr allweddol yn y byd dawns gyfoes yn yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig. Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn awyddus i gefnogi’r partneriaid a’r sector dawns ehangach, i baratoi a gwneud y gorau o’r posibilrwydd hwn a gwireddu’r etifeddiaeth wirioneddol a ddaw yn sgîl cyflwyno’r digwyddiad hwn.”

Cyhoeddwyd y lleoliadau ar gyfer y ddau British Dance Editions canlynol hefyd: Bournemouth a Poole, a arweinir gan Pavilion Dance South West, 19 – 22 Mai 2018 a Newcastle a Gateshead, a arweinir gan Dance City, 30 Ionawr – 2 Chwefror 2020.

Ceir rhagor o wybodaeth am British Dance Edition yn: www.britishdanceedition.com